Moszna Zamek
Loading...

Regulamin zwiedzania "Życie codzienne zamku"

§1 - Rezerwacja

1. Zwiedzanie pt. "Życie codzienne zamku" organizowane jest w Zamku w Mosznej (Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina)

2. Zwiedzanie odbywa się w towarzystwie przewodnika posiadającego uprawnienia do oprowadzania po Zamku Moszna. Zwiedzanie trwa do 100 minut.

3. Ilość miejsc na zwiedzanie jest ograniczona. Obowiązuje rezerwacja biletów. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w wyznaczonych datach i godzinach (sobota, niedziela i święta w godzinach w godz. 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30. Na każdy termin prowadzona jest osobna rezerwacja.

Rezerwacji dokonać należy za pośrednictwem:

  - strony on-line tj. https://bilety.mosznazamek.pl/

  - telefonu tel. +48 77 552 07 77 lub tel. +48 77 466 96 79,

  - maila: recepcja@mosznazamek.pl

4. W cenie biletu zwiedzania "Życie codzienne zamku" jest również uwzględniony bilet wstępu na park oraz bilet na indywidualne zwiedzanie komnat. Wejście na zwiedzanie komnat od kwietnia do października jest możliwe od 9:00 do 18:00, zaś w pozostałych miesiącach od 9:00 do 17:00. 

5. Dzieci do lat 15 mogą uczestniczyć w tego typu zwiedzaniu tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

6. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do 15 roku życia, osobom uczącym się z ważną legitymacją (do 26 roku życia) oraz emerytom i rencistom z ważną legitymacją

7. Obowiązują ceny podane w oficjalnym cenniku dostępnym na www.mosznazamek.pl 

8. Wymagana jest wpłata 100% całkowitej wartości rezerwacji w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji. Nie odnotowanie wpłaty w terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Opłata równoznaczna jest z potwierdzeniem rezerwacji. Moszna Zamek. Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży oferty w każdej chwili, bez podawania przyczyn. 

9. Bilety opłacone za pośrednictwem systemu online generowane są w formacie pdf i dostarczane na podany w procesie zakupu adres e-mail. Moszna Zamek nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia. Moszna Zamek nie odpowiada za niewłaściwie funkcjonującą pocztę zamawiającego w tym ustawienia antyspamowe, które mogą blokować dostarczenie wiadomosci do odbiorcy. 

10. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest posiadanie biletu (w formie elektronicznej lub wydrukowany w formie papierowej), który na miejscu będzie podlegał kontroli. Wykupiony bilet jest jednokrotny, czyli  upoważnia do jednokrotnego wejścia na trasę zwiedzania. Bilet przypisany tylko do jednego konkretnego dnia w którym organizowane jest wydarzenie. Brak biletu lub jego uszkodzenie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. 

11. Bilety zarezerwowane online Kupujący opłaca za pośrednictwem opcji wskazanych w panelu rezerwacji on-line https://bilety.mosznazamek.pl/ lub przez Recepcję Moszna Zamek.

12. Moszna Zamek Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego.

13. Warunkiem koniecznym do zakupu biletów za pośrednictwem Systemu, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem

14. Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość wycofania, zmiany lub anulacji oferty oraz rezerwacji.

 

§2 - Zwrot wpłaty

1. Moszna Zamek informuje, że nie ma możliwości zwrotu wpłaty za opłacone bilety.

2. Informujemy, że wpłacona kwota nie podlega wymianie na żadną inną usługę świadczoną przez Moszna Zamek sp. z o.o. Przebukowanie biletu na inne wydarzenie jest niemożliwe.

 

§3 - Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Moszna Zamek Sp. z o.o. zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio na recepcji Moszna Zamek w terminie 2 dni od wykonania tych zobowiązań, w trybie obowiązującym w Moszna Zamek Sp. o.o. (formularz reklamacyjny).

2. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

 

 §4 - Zwiedzanie

1. W przypadku gdy zarezerwowany bilet opłacony zostanie dopiero na miescu, to wymaga się przybycia i wykupienie oraz odbiór biletów na recepcji najpóźniej 15 minut przed zwiedzaniem. W razie spóźnienia zarezerwowane bilety trafią ponownie do puli sprzedaży a Moszna Zamek nie gwarantuje możliwości zwiedzenia obiektu. Moszna Zamek zastrzega sobie prawo do sprzedaży i dołączania do zwiedzania innych turystów.

2. W cenie biletu na mieści się również klasyczne zwiedzanie sal reprezentacyjnych, które jest możliwe do godziny 18:00 (od kwietnia do października). W wypadku wykupu biletów "Życie Codzienne Zamku" w tej opcji na godzinę 17:00 lub późniejszą prosimy aby skorzystać z wejścia na sale reprezentacyjne odpowiednio wcześniej przed zwiedzaniem pt. „Życie codzienne zamku”. Po godzinie 18:00 wejście na wspomniane sale będzie już niemożliwe a Moszna Zamek nie zwróci pieniędzy za niewykorzystane zwiedzanie.

2. Miejsce zbiórki znajduje się na parterze, w korytarzu skrzydła zachodniego (obok windy hotelowej)

3. W przypadku organizacji wydarzeń na salach zamkowych lub zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mogą ulec zmianie obowiązujące trasy zwiedzania ub wystąpić ograniczenia w ruchu turystycznym

4. W czasie zwiedzania, należy stosować się bezwzględnie do wszystkich poleceń przewodnika, dopasowując się do obowiązującego kierunku i porządku zwiedzania

5. Każdy zwiedzający powinien ocenić swoje możliwości, ponieważ trasa zwiedzania wymaga dobrej kondycji oraz sprawności fizycznej i psychofizycznej (trasa m.in. wiedzie na wysoko usytuowane wieże)

6. Na trasie zwiedzania znajdują się schody, które nie są przystosowane do poruszania się po nich wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim

7. Pracownicy Zamku Moszna mogą odmówić wstępu na trasę zwiedzania osobom:

     a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

     b) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,

     c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania www.mosznazamek.pl 

8. Zabrania się poruszania po ciągach turystycznych Zamku z wózkami dziecięcymi. Wózki pozostawić należy przy recepcji

9. Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość odwołania zwiedzania, wprowadzenia ograniczeń i redukcji ilości osób biorących udział w zwiedzani oraz zmianę godzin zwiedzania.

10. Wstęp ze zwierzętami możliwy tylko do parku. Zabrania się wprowadzania zwierząt do wnętrza Zamku

11. Moszna Zamek nie zapewnia na swoim terenie parkingu dla turystów indywidualnych oraz grup wycieczkowych. Parking dostępny jest tylko dla gości nocujących w zamku. 

12. Udział w niniejszym zwiedzaniu oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich akceptację

13. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu Wstępu na teren parku Zamku w Mosznej.

14. W przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość redukcji ilości miejsc. W takiej sytuacji o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decydować będzie kolejność zapisów (data złożenia rezerwacji).