Moszna Zamek
Loading...

Regulamin wydarzenia "Tajemnica Zamku Moszna – escape room w plenerze"

§ 1 - Rezerwacja

 

 1. Gra terenowa pt. "Tajemnica Zamku Moszna – escape room w plenerze" odbywa się wyłącznie w parku zamkowym (Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina) w dniach i godzinach zarezerwowanych uprzednio na recepcji Moszna Zamek. Czas trwania gry jest uzależniony od sprawności z jaką wykonywane będą jej poszczególne etapy. Szacowany i przybliżony czas gry wynosi około 3 godziny. Gra jest adresowana dla osób w wieku powyżej 15 lat. 
 1. Ilość grup biorących udział w wydarzeniu jest ściśle ograniczona. Obowiązuje rezerwacja na ustalony z recepają dzień i godzinę.
  Rezerwacji dokonuje wyłącznie Recepcja Moszna Zamek sp. z o. o. z którą skontaktować się można za pośrednictwem:
  - telefonu tel. +48 77 552 07 77 lub tel. +48 77 466 96 79,
  - mailarecepcja@mosznazamek.pl
 1. Rezerwacja dokonywana jest na grupę liczącą maksimum sześć osób (licząc również opiekunów biorących udział w wydarzeniu).
  Cena: 300 zł / grupa (max do 6 osób)
  Nie jest przewidziana cena ulgowa. W cenę nie wchodzi bilet wstępu na park. Bilet na park należy dokupić osobno na miejscu według obowiązującego cennika.
 1. Warunkiem wzięcia udziału w grze jest posiadanie rezerwacji, którą należy opłacić przed rozpoczęciem gry w Recepcji Moszna Zamek (parter zamku). Opłacona w ten sposób rezerwacja upoważnia uczestników do jednokrotnego skorzystania z gry. 
 1. Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość wycofania, zmiany lub anulacji oferty oraz rezerwacji.
 1. W przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Moszna Zamek zastrzega sobie odwołanie gry lub możliwość redukcji ilości miejsc. W takiej sytuacji o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decydować będzie kolejność zapisów (data złożenia rezerwacji).

 

 

§ 2 - Zwrot wpłaty

 

 1. Moszna Zamek informuje, że nie ma możliwości zwrotu wpłaty za opłaconą grę. W przypadku nie dokończenia gry, również nie przysługuje zwrot części lub całości wpłaty.
 1. Informujemy, że wpłacona kwota nie podlega wymianie na żadną inną usługę świadczoną przez Moszna Zamek sp. z o.o. Przeniesienie wpłaty na inne wydarzenie jest niemożliwe.

 

 

 § 3 - Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Moszna Zamek Sp. z o.o. zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio na recepcji Moszna Zamek w terminie 2 dni od wykonania tych zobowiązań, w trybie obowiązującym w Moszna Zamek Sp. o.o. (formularz reklamacyjny).
 1. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

 

 

§ 4 - Przebieg gry

 

 1. Osoby posiadające rezerwację proszone są o przybycie i opłatę rezerwacji do 15 minut przed planowanym rozpoczęciem gry. W przypadku nieobecności rezerwacja zostanie zwolniona, zaś udział w grze w późniejszych godzinach może być nie możliwy.
 1. Każdy uczestnik przystępujący do gry akceptuje, że ta forma rozrywki może wywołać silne emocje lub trudności w jej rozwiązaniu. Stopień trudności gry jest duży, wobec czego każdy z uczestników biorących udział w grze akceptuje ewentualność w której to gra nie zostanie przez niego ukończona. Uczestnicy z tego tytułu nie będą rościć sobie żadnych praw do zwrotu wpłaty.

 2. Jednocześnie na trasie gry mogą przebywać inne grupy. 
 1. Każdy przystępuje do gry na własną odpowiedzialność. Moszna Zamek nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe z winy Uczestnika, osób trzecich bądź wskutek działania siły wyższej. Dotyczy to w szczególności szkód powstałych wskutek niestosowania się do przedstawionych zasad bezpieczeństwa gry.
 1. Gra jest niewskazana dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, choroby psychiczne (lub w trakcie takiego leczenia), z problemami z sercem lub krążeniem, kobietom w ciąży oraz wszelkie inne schorzenia, na które wzięcie udziału w grze mogłoby mieć negatywny skutek, bądź stanowić zagrożenie życia lub zdrowia Uczestnika.
 1. Moszna Zamek sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w grze mimo wyżej opisanego zakazu.
 1. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą przystąpić do gry. Obsługa ma prawo w takiej sytuacji odmówić sprzedaży. Nie ma również możliwości spożywania alkoholu lub innych środków odurzających podczas gry. Obsługa w takiej sytuacji ma prawo przerwać grę oraz zażądać zwrotu wszystkich wydanych przedmiotów.
 1. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie plecaka i trasy w czasie odbywania gry. Wszystkie przedmioty przed rozpoczęciem gry wydaje Recepcja Moszna Zamek (parter zamku). Uczestnicy zobowiązani są zwrócić wszystkie przedmioty w stanie nienaruszonym również do Recepcji Moszna Zamek do maksimum 3 godzin od ich wydania. W razie zniszczeń powstałych na skutek wandalizmu i nieprawidłowego używania wyposażenia, rezerwujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną. 
 1. Osoby niepełnoletnie również mogą brać udział w grze, jednak powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej. Jednocześnie Moszna Zamek sp. z o.o. informuje, że wszyscy uczestnicy, włącznie z opiekunami wliczani są w maksymalną pulę wynoszącą sześć osób/grupa.
 1. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć przedmiotów związanych z grą. Jeżeli pracownicy Moszna Zamek zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych i kamer, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, lub przerwać grę całej grupy.

 2. Moszna Zamek sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne kradzieże i zniszczenia przedmiotów osobistych powstałe w czasie gry.

 3. Gra odbywa się w parku (niezależnie od warunków pogodowych). W przypadku, gdy jeden z uczestników lub cała grupa zgłosi rezygnację z gry w czasie jej trwania, Moszna Zamek nie zwraca kosztów oraz nie dopuszcza możliwości negocjacji ceny lub przeniesienia terminu rozgrywki na inny termin. Podział gry na etapy wykonywane w różne dni jest niemożliwe. 

 4. Moszna Zamek zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rezerwacji lub jej odwołania.

 5. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz komunikatów i zaleceń obsługi Moszna Zamek sp. z o.o.

 6. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu Wstępu na teren parku Zamku w Mosznej.

 7. Zabronione jest zabieranie z sobą ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

 8. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu lub jeśli zachowanie Uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm, pracownik Moszna Zamek sp. z o.o. ma prawo przerwać grę i poprosić Uczestnika lub uczestników o opuszczenie terenu zamku, bez prawa do zwrotu pieniędzy.

 9. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

 10. Osoba rezerwująca ma obowiązek poinformować o zasadach i Regulaminie pozostałe osoby uczestniczące w grze.

 11. Moszna Zamek nie posiada parkingów dla uczestników wydarzenia. Planowanie przyjazdu powinno uwzględniać czas na zaparkowanie samochodu. Parking Moszna Zamek dostępny jest tylko dla gości noclegowych.

 

 

 § 5 - Pozostałe

 

 1. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania praw autorskich. Zabrania się kopiowania, powielania lub naśladowania pomysłu gry oraz jej elementów.
   
 2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.